Reformation History: Luther và Calvin–part 1

‘Calvin là sự tương phản thú vị với Luther. Luther được sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cha của Calvin là một công tố viên. Điều này khiến Calvin trở thành thành viên của tầng lớp chuyên nghiệp. Luther nghiên cứu triết học và thần học đang khi ở đại học, nhưng Calvin theo học về nhân văn và luật pháp. Vì vậy, ông thiên về hướng làm nhà tổ chức của đạo Cải Chánh trong khi Luther là tiếng nói tiên tri của phong trào này. Luther có thể chất khỏe mạnh, nhưng Calvin phải chống chọi với bệnh tật trong thời kỳ làm việc tại Geneva. Luther yêu quê hương và gia đình mình, nhưng Calvin về cơ bản lại là một sinh viên cô đơn. Luther vốn sống trong nước Đức quân chủ, nên đã tìm sự hậu thuẫn từ giới quý tộc và hoàng thân; Calvin sống trong nước Thụy Sĩ cộng hòa, nên đã quan tâm đến sự phát triển quản trị đại diện trong hội thánh.’

-Earle E. Cairns, Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, Tr. 339

 

‘Calvin was an interesting contrast to Luther. Luther had been born of peasant stock, but Calvin’s father was a notary. This made Calvin a member of the professional class. Luther had studied philosophy and theology during his university career, but Calvin had humanistic and legal training. Because of this he was more the organizer of Protestantism whereas Luther was its prophetic voice. Luther was physically strong, but Calvin fought illness during the period of his work in Geneva. Luther loved his home and family, but Calvin was essentially a lonely student. Luther, who lived in monarchical Germany, looked for aristocratic and princely support; Calvin, in republican Switzerland, was interested in the development of representative government in the church.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, 300–302.