Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–13

 ‘Trong [Giăng] chương 6, Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt” (câu 44). Giăng 6:65 nói rằng: “Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng Ta được.” Sự nhấn mạnh ở đây là về quyền năng của Đức Chúa Trời và không phải ý muốn của con người. Vì vậy khi chúng ta chuẩn bị để Giăng 3:16 thể hiện đầy đủ ý của nó, đừng để ý con người trong đó. Vâng, Đức Chúa Trời yêu thế gian, nhưng chúng ta phải hiểu chữ “hễ ai” theo nghĩa như Chúa Giê-xu và Giăng bày tỏ. Chúng ta cho rằng chữ “hễ ai” không nhấn mạnh ý chí tự do của con người mà nhấn mạnh tình yêu và ân điển quyền năng (sovereign grace) của Đức Chúa Trời là điều soi sáng cách rõ ràng xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, là hy vọng cứu chuộc duy nhất của người được chọn (as the elects’ only hope of redemption).’

 

SOME ENGLISH:

‘In [John] chapter 6 Jesus said, “No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day” (verse 44)….’

 

– Đoạn 9, GSiV: Xem chi tiết