Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 5

1 Timothy 2:1 “First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,”

 

I Timothy 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người,

Xem chi tiết

Cầu Nguyện