Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 7

Colossians 4:3 “At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison—”

Colossians 4:3:

3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích,

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi