Christians dating (or marrying) non-Christians?–part 1

‘”Mang ách chung” thường được áp dụng trong những mối quan hệ kinh doanh. Một Cơ Đốc Nhân bước vào mối quan hệ hợp tác với một người không tin sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Họ có thế giới quan, đạo đức và những quyết định kinh doanh đối lập cần phải thực hiện mỗi ngày sẽ phản ánh quan điểm người này hay người kia. Vì mối quan hệ làm việc, người này hay người kia phải từ bỏ mối quan tâm đạo đức và hướng về người kia. Thường xuyên, người tin tự từ bỏ những nguyên tắc Cơ Đốc Nhân vì lợi nhuận và sự tăng trưởng kinh doanh.

‘Hiển nhiên, sự kết hợp gần gũi nhất một người có thể có được với một người khác được tìm thấy trong hôn nhân, và đây là cách mà đoạn Kinh Thánh thường được giải thích.’

  • ‘The “unequal yoke” is often applied to business relationships. For a Christian to enter into a partnership with an unbeliever is to court disaster. Unbelievers have opposite worldviews and morals, and business decisions made daily will reflect the worldview of one partner or the other. For the relationship to work, one or the other must abandon his moral center and move toward that of the other. More often than not, it is the believer who finds himself pressured to leave his Christian principles behind for the sake of profit and the growth of the business.‘Of course, the closest alliance one person can have with another is found in marriage, and this is how the passage is usually interpreted.’

Read the whole thing here: Việt, English

(GSiV: Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm)