The Doctrine of Inspiration: Giáo Lý của Thần Cảm (Thánh Linh Hà Hơi)

  • ‘1. Ý niệm về sự thần cảm của Kinh Thánh
  • Sự trình bày của Kinh Thánh
  • Lời tuyên bố mang tính thần học’

-J. I. Packer, New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1706-1710)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy; Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 2)