OUR RESOURCES PAGE

Have you seen all of our resources available in English and Vietnamese?

Những Tài Liệu Đặc Biệt:

 • Phúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt) / What is the Gospel? A Few Resources in Vietnamese.
 •  John Reisinger, Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi / God’s Part and Man’s Part in Salvation.
 • Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas) / Five ‘Onlys’ of the Protestant Reformation & More.
 • Các Tuyên Xưng Đức Tin (Tiếng Việt) / Confessions of Faith in Vietnamese.
 • Jerry Bridges, Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm / Gospel-Driven Sanctification.
 • Zane Pratt, ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ Là Gì? / Obedience Based Discipleship.
 • Phil Newton, Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm / Elements of a Christ-Centered Marriage.
 • Giáo Luật của Dordt (Dort) / Canons of Dordt (Dort).
 • Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Westminster / Westminster Shorter Catechism

Nhà Sách Cơ Đốc:

 • Louis Berkhof, Lịch Sử Giáo Lý Cơ Đốc.
 • Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai?
 • David Helm, Giảng Giải Kinh Cách: Chúng Ta Trình Bày Lời Chúa Ngày Nay.
 • J. I. Packer, Biết Đức Chúa Trời.
 • John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời.
 • John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui: Uy Quyền Tối Thượng của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo.
 • Vaughan Roberts, Bức Tranh Lớn của Đức Chúa Trời: Truy nguyên chuyện Kinh Thánh.
 • Donald S. Whitney, Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc.

Trên Mạng (Đọc):

 • John Piper
 • 9Marks
 • Radical (David Platt)

And much more…Check it out here