Chuộc tội (Atonement)

CHUỘC TỘI (ATONEMENT). Từ ‘sự chuộc tội’ là một trong số ít thuật ngữ thần học về cơ bản xuất xứ từ ngôn ngữ Anglo-Saxon. Từ này có nghĩa là ‘làm thành một’, và chỉ về một tiến trình đem những người bị xa lánh vào trong sự hiệp nhất. Từ này xuất hiện trong Cựu Ước để dịch những từ thuộc về nhóm từ kpr, và chỉ thấy một lần trong Tân Ước (AV), dịch là katallage (nên dịch là ‘sự giải hòa’ như bản RSV). Cách dùng từ này trong thần học để chỉ rõ công tác của Đấng Christ trong việc giải quyết nan đề do tội lỗi loài người gây ra, và đem tội nhân vào mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.’

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 380)

(GSiV:A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Piper; Atonement; NBD)