Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 15

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời”

Điều 1

Từ trong quá khứ đời đời, bởi ý chỉ tối khôn ngoan, tự tại, bất biến Đức Chúa Trời đã định mạng trong Nguyên Chỉ của Ngài để mọi sự sẽ được xảy ra; nhưng Đức Chúa Trời không hề là tác nhân của tội lỗi trong thế gian hay có liên hệ gì với tội lỗi trong thế gian, của bạo lực của thiên tai, của khuynh hướng phóng túng của con người; mà ấy là những sự đã được Ngài định mạng để qua đó sự khôn ngoan, quyền năng, và sự thành tín của Ngài được bày tỏ ra qua muôn sự trong việc hoàn thành Nguyên Chỉ của Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)