Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–2

‘Khi thời đại này qua đi, và hàng tỉ người được cứu đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, thì công tác truyền giáo không còn nữa. Truyền giáo là điều cần thiết tạm thời, nhưng sự thờ phượng còn lại mãi mãi.’

Do đo, sự thờ phượng là động lực và mục tiêu của công tác truyền giáo. Sự thờ phượng là mục tiêu của truyền giáo, vì trong công tác này chúng ta chỉ chú trọng đến việc đem các dân tộc bước vào sự vui hưởng vinh hiển của Chúa.’

“When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more….” p17

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.