Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–1

‘Công tác truyền giáo còn tồn tại vì con người không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng là điều cơ bản, chứ không phải là công tác truyền giáo, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, chứ không phải con người.’

 

“Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man.” p17

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.