Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—3

‘Mục tiêu của công tác truyền giáo là đem muôn dân đến sự vui mừng về tính cao cả của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ!” (Thi Thiên 97:1). “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá mừng rỡ và hát vui vẻ! (Thi. 67:3-4).’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7-8.

  • “The goal of missions is the gladness of the peoples in the greatness of God….” p17