Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–4

‘Hãy xem vấn đề theo một cách khác:

  • ‘Sự tái sanh (sanh lại)–chúng ta thụ động (Đức Chúa Trời làm tất cả và không có sự hợp tác từ chúng ta).
  • Sự ăn năn (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).
  • Đức tin (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).’

SOME ENGLISH:

‘Here’s another way to look at it:

  • ‘Regeneration (new birth)—we are passive (all God and no cooperation from us).
  • Repentance (conversion)—we are active: our will is involved but only as God has first willed it (working in cooperation with God)….’

 

– Đoạn 49, GSiV: Xem chi tiết