Discerning what Scripture says: Part 4

Erickson on Lordship, Repentance and Salvation: a biblical view

 

In recent decades the Lord used pastors James M. Boice and John MacArthur to help the church get more grounded on an important theological issue—Does a sinner have to repent when he believes in Jesus? Does he merely trust Jesus as Savior but not Lord? Unfortunately they were responding to Zane Hodges and others like Charles Ryrie who were saying “no.” Boice, MacArthur, and many others responded to clarify what the Bible teaches. Repentance is a part of salvation. Here the respectable Millard Erickson gives us some good biblical insight.

 

‘From these texts [Genesis 6:6; Exodus 32:14; Job 42:5–6; 2 Chronicles 7:14; Isaiah 59:20; Matt. 21:29; Matt 21:32; Matt. 27:3; Heb. 12:17; Matt. 3:2; Acts 2:38] it is clear that repentance is a prerequisite for salvation…. “In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent” (Acts 17:30). This last statement is especially significant, for it is universal: “all people everywhere.” Repentance is an ineradicable part of the gospel message.’

 

‘Khi xem xét vấn đề ăn năn nầy, chúng ta dễ có ấn tượng nó có ý nghĩa quan trọng như một điều kiện tiên quyết để được cứu rỗi…. “Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn” (Công vụ. 17:30). Phần cuối của câu nầy đặc biệt quan trọng vì nó mang tính phổ quát: “hết thảy các người trong mọi nơi.” Vậy thì, không còn nghi ngờ gì nữa, sự ăn năn là một phần không thể bỏ đi được của sứ điệp Phúc Âm.’

 

-M. J. Erickson, Christian Theology, 3rd ed., 2013, p. 867-868 / Erickson, Thần Học Cơ Đốc Giáo, Sách 2, p. 288.