Discerning what Scripture says: Part 5

Ryrie on non-Lordship: an unbiblical view

 

‘C. The Fallacy of Making Surrender of Life a Part of the Gospel

‘1. The question. The question is simply this: Does one have to make Christ Lord of his life or be willing to do so in order to be saved? …Simply stated the question is: Does the lack of commitment to the lordship of Christ over the years of one’s life mean a lack of saving faith? …Theologically, then, this says that there were people at Ephesus who became believers in Christ knowing they should give up their use of magic but who did not (some for as long as two years), but who nevertheless were born again. Their salvation did not depend on faith plus submission to the lordship of Christ over their use of magic.

‘3. Some observations. This lordship teaching fails to distinguish salvation from discipleship and makes requirements for discipleship prerequisites for salvation. Our Lord distinguished the two (Luke 14:16–33).’

-Charles Ryrie, Basic Theology, p. 390-391

‘C. Sai Lầm Khi Biến Sự Phó Dâng Đời Sống Thành Một Phần Của Tin Lành

“1. Thắc mắc. Câu hỏi đơn giản là thế nầy: Có phải người ta buộc phải tôn hay sẵn lòng tôn Đấng Christ làm Chúa của đời sống mình thì mới được cứu không?… Câu hỏi đơn giản là: Thiếu phó thác cho quyền tể trị của Chúa trong những năm theo Ngài có phải chính là thiếu đức tin cứu rỗi không?…Như vậy, về mặt thần học, điều nầy nói lên rằng: tại Êphêsô có những người đã trở thành tín đồ Đấng Christ và biết phải từ bỏ việc dùng pháp thuật của mình, nhưng họ đã không bỏ (có người giữ lâu đến hai năm), nhưng dầu vậy họ vẫn là người đã được tái sanh. Sự cứu rỗi của họ đã không tùy thuộc vào “đức tin cộng với sự đầu phục quyền tể trị của Chúa” trên việc họ dùng pháp thuật.

‘3. Một số nhận định khác. Sự dạy dỗ về quyền tể trị của Chúa nầy không phân biệt giữa sự cứu rỗi với công tác môn đồ hóa, và đã biến những đòi hỏi của công tác môn đồ hóa trở thành những điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi. Chúa chúng ta phân biệt hai việc nầy (Luca 14:16-33).’

-Charles Ryrie, Thần Học Căn Bản, p. 416-418

To Ryrie’s credit, he does quote people who disagree with him. It’s good that he does because here is what one of them says which, is more in line with what Scripture says:

‘Something more than “believing” is necessary to salvation. A heart that is steeled in rebellion against God cannot savingly believe: it must first be broken.… No one can receive Christ as his Saviour while he rejects Him as Lord! It is true the preacher adds that the one who accepts Christ should also surrender to Him as Lord, but he once spoils it by assertion that though the convert fails to do so nevertheless heaven is sure to him. That is one of the devil’s lies.’

‘Để được cứu rỗi, cần phải có thêm điều gì đó nữa ngoài việc “tin.” Một tấm lòng cứng cỏi chống nghịch Đức Chúa Trời thì không thể tin để được cứu được: trước hết nó phải được đập vỡ ra…. Không ai có thể tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình đang khi từ chối Ngài làm Cứu Chúa của mình! Nhà truyền đạo đã bổ sung đúng khi nói ai tiếp nhận Đấng Christ thì cũng nên đầu phục Ngài là Chúa, nhưng sẽ làm hỏng việc ấy ngay khi ông khẳng định dầu người tin Chúa có không đầu phục đi nữa thì vẫn chắc chắn được vào thiên đàng. Đó là một trong những lời dối trá của Satan.’

Arthur W. Pink, Present-Day Evangelism, p. 14-15 (quoted by Charles Ryrie, Thần Học Căn Bản, p. 417/ Ryrie, Basic Theology, p. 390).