‘Hãy Theo Ta’ (‘Follow Me’)

Are you a disciple of Christ? Are you making disciples?

‘What is it going to look like to you to make disciples of all nations? How is that going to transfer into your life, to your dreams, to your ambitions? What do you need to let go of in your life in order to make disciples of all nations? What do you need to surrender yourself to in order to give yourself to this mission? I am about to pray for us then I want to invite you just to continue in prayer. I want us to just spend some time individually between us and the Lord and reflect on this mission that He has given to us and what this looks like in each of our lives.’ -‘Follow Me (Two Simple Words: Make Disciples)’

By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net

 

‘Quý vị hình dung việc môn đồ hóa muôn dân đối với mình như thế nào? Làm thế nào để điều đó trở thành sự sống, ước mơ, hoài bão của quý vị? Quý vị cần loại bỏ điều gì khỏi đời sống của mình để môn đồ hóa muôn dân? Quý vị cần điều gì để phó dâng đời sống của mình cho sứ mạng này? Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và muốn quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện. Hãy dành thời gian tương giao với Chúa và suy nghĩ về sứ mạng mà Ngài đã giao cho chúng ta sẽ được thực hiện như thế nào trong mỗi đời sống của mình.’  -‘Hãy Theo Ta’

Text:

En

Vn

Audio (En and Vn)

 

GSiV