Jesus’ Authority (thẩm quyền của Ngài)

‘…His authority is purposeful. This is where we see the link between the authority of Christ and the Great Commission. He is not just bragging here in Matthew 28:18. “I have got all authority.” What He is saying is, “I have got all authority in heaven and on earth for a purpose.” This is what feeds the Great Commission is the claim that is the foundation for what He is about to say. Because, basically what He is saying is, “I have all things in heaven and on earth at my disposal to accomplish this mission that I am about to give you.” Let that soak in for a second….

‘Think about it – the authority of Jesus residing in each and every one of you, His person dwelling in you. All authority in heaven and on earth given to us. It is at this point we realize that our success as a church and our success in our lives is not based on who we are or what we can do. It is not about how smart we are, how creative we are, how talented we are, how rich we are. It is not about what we can offer. Our success is based on who Jesus is and what He is capable of doing in our lives. That is what our success is based on, His authority, not our own.’ -‘Follow Me (Two Simple Words: Make Disciples)’

By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net

 

‘Thứ hai, thẩm quyền của Ngài là có mục đích. Đây là chỗ mà chúng ta thấy mối liên hệ giữa thẩm quyền của Đấng Christ và Đại mạng lịnh. Điều mà Ngài muốn nói ở đây là [28:18]: “Ta có mọi quyền phép trên trời và dưới đất là vì một mục đích.” Đây chính là nền tảng để hoàn thành mạng lịnh mà Ngài sẽ giao cho các môn đồ….

‘Đến đây chúng ta nhận ra rằng sự thành công của Hội Thánh hay cá nhân chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta là ai hoặc những gì chúng ta có thể làm. Không phải phụ thuộc vào sự khôn ngoan, sự sáng tạo, tài năng hay sự giàu có của chúng ta. Sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào Chúa Giê-xu và những gì Ngài hành động trong đời sống chúng ta. Sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào quyền phép của Ngài chứ không phải năng lực của chúng ta.’  -‘Hãy Theo Ta’

 

GSiV