Reformation History: Calvin và Farel–part 6

‘While Calvin was thus engaged, the Reformation advanced into the French cantons of Switzerland. Guillaume Farel (1489–1565), a red-headed, hot-tempered, strong-voiced, prophetic individual, established the Reformation in Geneva. Farel was born into a middle-class French family and educated in French universities. Soon after 1521 he accepted Luther’s idea of justification by faith. Protected by Bern, he helped spread Reformed ideas. In 1532 he began work in Geneva. In 1535 he won a dispute with those opposed to the Reformation, and the General Assembly of Citizens formally adopted the ideas of the Reformers in 1536. Farel realized that he needed someone with more organizing ability to help him establish the Reformation in Geneva. During his travels, Calvin stopped in Geneva one night in 1536. Farel went to him and urged him to help him. When Calvin demurred because he loved the life of a student and writer of theology, Farel told him that the curse of God would be on him if he did not stay. Stricken by fear, as Calvin later confessed, he decided to remain. He and Farel cooperated until they were exiled in 1538. Calvin became a teaching minister of Geneva in 1536.’

 

‘Đang khi Calvin dự phần như thế, Cuộc Cải Chánh đã tiến vào các tổng nói tiếng Pháp tại Thụy Sĩ. Guillaume [William] Farel (1489-1565), một người tóc hoe đỏ, nóng tính, giọng nói mạnh mẽ và mang tính tiên tri, đã vững lập Cuộc Cải Chánh tại Geneva. Farel sinh ra trong gia đình người Pháp thuộc tầng lớp trung lưu và được học tại các đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau năm 1521, ông đã tiếp nhận ý kiến của Luther về sự xưng công bình bởi đức tin. Được Bern [thành phố ở Thụy Sĩ] bảo vệ, ông đã giúp truyền bá các ý tưởng Cải Cách. Năm 1532, ông bắt đầu hoạt động tại Geneva. Năm 1535, ông đã chiến thắng cuộc tranh luận với những người đang chống đối Cuộc Cải Chánh, và Đại Hội Đòng Công Dân đã chính thức đi theo các ý kiến của các nhà Cải Chánh vào năm 1536. Farel nhận thấy cần người có tài tổ chức để giúp ông vững lâp Cuộc Cải Chánh tại Geneva. Một lần trong những chuyến đi, Calvin dừng chân tại Geneva một đêm kia vào năm 1536. Farel đến gặp Calvin và nài nỉ Calvin giúp mình. Khi Calvin lưỡng lự vì yêu thích cuộc sống của sinh viên và viết lách về thần học, Farel bảo ông rằng lời rủa sả của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên ông nếu ông không ở lại. Vì sợ, như sau này Calvin đã thú nhận, ông đã quyết định ở lại. Ông và Farel đã cộng tác với nhau cho đến khi họ bị trục xuất vào năm 1538. Calvin đã trở thành vị mục sư giáo sư của Geneva vào năm 1536.’

 

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 303–304 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 343

GSiV: Luther, Calvin, Reformation