Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–15

‘Đây không đơn thuần là một hệ thống của con người. Đó là một cái nhìn theo Kinh thánh để thấy cánh tay của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi như chúng tôi sẽ trình bày. Nhưng trước tiên là điều tốt để được nghe từ các tín hữu đáng kính là những người đã đi theo năm điểm của học thuyết Calvin. James I. Packer, một người Anh Giáo bảo thủ đã nói: “học thuyết Calvin … chỉ là phúc âm Kinh thánh” (Quest, p. 134). Spurgeon đã nói như thế này: “Thuyết Thanh Giáo, thuyết Tin Lành, thuyết Calvin [chỉ đơn giản là] những danh xưng khiêm tốn mà thế gian đặt cho đức tin vinh hiển và vĩ đại của chúng ta–Tín điều của sứ đồ Phao-lô, phúc âm của Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta” (Piper sermon, “Spurgeon,” quoting An All Round Ministry, p. 160).’

SOME ENGLISH:

’This is not merely a man-made system. It is a biblical way of seeing God’s hand in salvation as we shall show. But first it will be good to hear from other respected believers who have embraced the five points of Calvinism….’

 

– Đoạn 17, GSiV: Xem chi tiết