Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 1

James 4:3 “You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.”

 

James 4:3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

 

Xem chi tiết

Cầu Nguyện