Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–16

‘Spurgeon không chỉ là một người theo phái Calvin, ông đã tin năm điểm tương này của thuyết Calvin mà chúng ta đang thảo luận. Và ông đã xem xét chúng đầy đủ theo sự dạy dỗ của Kinh thánh.

  • “Tôi cho rằng đối tượng của mục vụ trong nhà này [Nhà hội thờ phượng], chừng nào bục giản này còn và chừng nào nhà thờ này còn tiếp tục bởi những người thờ phượng, thì sẽ nói đến thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi không hề hổ thẹn tự nhận mình là một người theo học thuyết Calvin; tôi không ngần ngại mang danh người Báp-tít; nhưng nếu hỏi tín điều của tôi là gì, thì tôi trả lời: “đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu.” (Piper sermon, “Spurgeon,” citing Ross, p. 66, quoting Spurgeon)’

SOME ENGLISH:

‘Not only was Spurgeon a Calvinist, he believed these same five points of Calvinism that we’re discussing here. And he saw them as integral to the Bible’s teaching:

 

  • “I would propose that the subject of the ministry in this house [Metropolitan Tabernacle], as long as this platform shall stand and as long as this house shall be frequented by worshippers, shall be the person of Jesus Christ. I am never ashamed to avow myself a Calvinist….”’

 

– Đoạn 18, GSiV: Xem chi tiết