Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–17

‘Thách thức ân điển quyền năng

‘Đối với những người không hoàn toàn tin theo thuyết Calvin, chúng ta khích lệ họ tiếp nhận thách thức về tín lý ân điển quyền năng. Chúng ta mời họ cẩn thận đọc Rô-ma 9-11, hỏi liệu Đức Chúa Trời có đủ lớn để có quyền trên sự cứu rỗi của những người được chọn, và xem đoạn Kinh thánh này có dạy về điều đó hay không. Chúng ta hy vọng người đọc sẽ đặc biệt nghe được điều nói về quyền năng của Đức Chúa Trời khi liên hệ đến sự cứu rỗi không chỉ có điều nói về Y-sơ-ra-ên. Đặc trưng là những người không theo thuyết Calvin giải thích xa với ý nghĩa của sự chọn lựa trong Rô-ma 9-11 bằng cách nói rằng những điều như “cơ sở thiên thượng cho hành động này đơn giản chỉ là mục đích chọn lựa của Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên” (Believer’s Study Bible, note on 9:13, p. 1612). Nhưng lý luận như thế làm lệch hướng sự chú ý vào quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời sẽ không chính xác vì các chương 9-11 nói về những điều quan trọng và cụ thể hơn Y-sơ-ra-ên đó là sự cứu rỗi. (10:9-10), và đó là lý do Phao-lô nói đến điều đó. Những người Do-thái trong các thính giả của Phao-lô có thể đã nhìn thấy sự rộng lớn của Đức Chúa Trời, Chúa quyền năng, mà Ngài vẫn giữ công bình bất kể kết luận của ông về dân ngoại trong sự cứu rỗi. Ý của Phao-lô chỉ có nghĩa nếu vị sứ đồ nói về sự cứu rỗi thay vì chỉ nói về Y-sơ-ra-ên.’

SOME ENGLISH:

‘The Sovereign-grace challenge

For those not fully persuaded to Calvinism we encourage them to take the doctrines-of-sovereign-grace challenge. We would have them carefully read Rom 9-11 asking if God is big enough to be sovereign over the elect’s salvation, and if this text teaches it or not….’

 

– Đoạn 20, GSiV: Xem chi tiết