Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 3

Hebrews 4:16 “Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.”

 

Hebrews 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện