Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 4

1 Timothy 2:8 “I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling;”

I Timothy 2:8 Vậy, ta muốn những người đờn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện