Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–18

Để cho thấy rằng thuyết Calvin, nhấn mạnh đặc biệt đến sự uy nguy và quyền năng của Đức Chúa Trời, đây không phải là tín lý quan trọng sao, có một vài phân đoạn trong toàn bộ Kinh thánh cho thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, sự cứu rỗi và tiền định (predestination).’

 • Sáng thế 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”
 • Xuất 4:11 “Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng?”
 • Phục truyền 2:30 “Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay”
 • Phục truyền 32:39 “Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời, Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.”
 • Gióp 42:1-2 “Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm”
 • Thi 22:9 “Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, Khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi”

SOME ENGLISH:

To show that Calvinism, a stress on God’s magnificence and sovereignty, isn’t some peripheral doctrine, here are a few passages throughout the Bible that show God’s greatness in creation, salvation, and predestination.’

 • Genesis 1:1 “In the beginning, God created the heavens and the earth.”
 • Exodus 4:11 “Then the Lord said to him, ‘Who has made man’s mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord?’”
 • Deuteronomy 2:30
 • Deuteronomy 32:39
 • Job 42:1-2
 • Psalm 22:9

 

– Đoạn 22, GSiV: Xem chi tiết