Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này sang ngày khác được Đức Chúa Cha chấp nhận không phải dựa vào những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, nhưng dựa vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trong đời sống vô tội và và sự chết mang tội lỗi của Ngài. Tôi bắt đầu thấy rằng ngày nay chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời là công bình như chúng ta sẽ từng có, ngay cả ở trên thiên đàng, bởi vì ngài đã mặc cho chúng ta sự công bình của Con Ngài. Vì vậy, tôi không cần phải thực hiện để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bây giờ, tôi tự do để vâng phục và phục vụ Ngài bởi vì tôi đã được chấp nhận trong Đấng Christ (xin xem trong Rô-ma 8:1). Động lực lèo lái của tôi bây giờ không phải là ý thức tội lỗi nhưng lòng biết ơn.’

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)