Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

  • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
  • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
  • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân
  • Không Có “Chủ Nghĩa Tin Dễ Dàng”
  • Chúng Ta Chết Vì Tội Lỗi
  • Xét Đến Chính Bạn Chết Cho Tội Lỗi
  • Sự Nên Thánh Tiến Bộ

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

 

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)