Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 1

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)

 

‘1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa….

‘2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ lẫn nhau….

‘3. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự khiêm nhường, Chúa Giê-xu phán rằng “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;” (Ma-thi-ơ 11:29)….

‘4. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự tha thứ….

‘5. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm thì sống trong tình yêu hy sinh. Đó là kiểu mẫu mà Chúa Giê-xu đã thiết lập khi Ngài phó chính mình Ngài cho Hội thánh bởi sự chết của Ngài (Ê-phê-sô 5:25)….’

-Phil Newton

 

Xem thêm:

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm

(See other items at GSiV Resources page)