QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 2

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”) ‘Hôn nhân là việc khó khăn. Hôn nhân không phải là công việc với 40 hoặc 50 giờ mỗi tuần nhưng đó là công việc với 168 giờ trong một tuần, 365 ngày… Read More

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 1

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)   ‘1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa…. ‘2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ… Read More