The Great Translator: Tyndale and the Reformation

God used William Tyndale (c. 1494–1536) to spur on the Protestant Reformation.

  • Around the year 1521, Mr. William Tyndale was in the home of the Walsh family in England, when talking with an educated man loyal to the Roman Catholic Church. The educated man stated that “We would be better off without God’s law than the pope’s.” To this Tyndale said: “I defy the pope and all his laws. If God allows me to live longer, before many more years, I will cause [through my translation of the Bible into the English language] a farm boy who plows to know more of Scripture than you do.”
  • Khoảng năm 1521, Ông William Tyndale, tại nhà của gia đình Walsh tại nước Anh, khi ông ấy nói chuyện người học thức cao từ nhà thờ công giáo La Mã. Người học thức cao nói rằng “Chúng ta sẽ tốt hơn khi có luật lệ của Đức Giáo Hoàng chứ không phải luật lệ của Chúa.” Tyndale nói rằng “Tôi phản đối Đức Giáo Hoàng và những luật lệ của ông ta. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi sống lâu hơn và trước khi nhiều năm nữa, tôi sẽ khiến một người nông dân biết về kinh thánh nhiều hơn là ông ấy (bằng bản phiên dịch kinh thánh của tôi sang tiếng anh). ”

Tyndale’s Original Wording:

“I defy the pope and all his laws. If God allows me to live longer, before many more years, I will cause a farm boy who plows to know more of Scripture than you do.”

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))