Tội Nhân Trong Tay Thiên Chúa Đang Thịnh Nộ–part 2

Sinners in Hands of an Angry God (Việt-Eng)

‘This transcript is the most well-known sermon of pastor Jonathan Edwards (1703-1758). He preached this sermon in Enfield, Connecticut [USA] in 1741.’

‘Bài giảng này là bài giảng nổi tiếng nhất của mục sư Jonathan Edwards (1703-1758). Ông giảng bài này ở Enfield, Connecticut [Mỹ] vào năm 1741.’

“Their foot shall slide in due time.” Deut. 32:35

“…Vào lúc chân của chúng nó trượt ngã….” Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35

  • “Lý do duy nhất mà họ vẫn chưa ngã đổ vào sự hủy diệt đang chực chờ là vì ngày giờ Chúa định cho họ chưa đến. Như vậy, khi đến thời điểm ấy, chân của họ sẽ trượt ngã. Họ sẽ ngã bởi sức nặng của thân thể họ. Chúa sẽ không đỡ họ nơi trơn trợt ấy thêm một phút giây nào nữa, nhưng sẽ cho họ té ngay lập tức vào sự hủy diệt. Như một người đứng bên bờ dốc trơn tuột, sát mé vực thẳm, người ấy không thể đứng vững, và khi không còn gì níu giữ lại, người ấy sẽ rơi xuống và biến mất.”
  • “That the reason why they are not fallen already, and don’t fall now, is only that God’s appointed time is not come. For it is said, that when that due time, or appointed time comes, “their foot shall slide.” Then they shall be left to fall as they are inclined by their own weight. God won’t hold them up in these slippery places any longer, but will let them go; and then, at that very instant, they shall fall into destruction; as he that stands in such slippery declining ground on the edge of a pit that he can’t stand alone, when he is let go he immediately falls and is lost.”

Read the whole thing here (Việt và Anh)

(See other Vietnamese and English articles at GSiV: Missions and Evangelism)