41 cách thể hiện của trái Thánh Linh trong Hội Thánh: phần 3

Nhân từ

  1. An ủi nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18)
  2. Đối xử nhân từ với nhau (Ephesians 4:32)
  3. Chăm sóc cho nhau (1 Cô-rinh-tô 12:25)
  4. Tiếp đãi nhau (1 Phi-e-rơ 4:9)

Lương Thiện

  1. Vui mừng và khóc với nhau (Rô-ma 12:15)
  2. Đối đáp nhau bằng lời ca thi thiên, thánh ca và các ca khúc thiêng liêng (Ê-phê-sô 5:19)
  3. Đừng lấy ác báo ác; làm điều thiện cho nhau (Rô-ma 12:17)

 

-Guest “G”

(GSiV: Unity)