Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 11

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 10

Sự chung thẩm cho mọi tranh luận tôn giáo, mọi giáo sắc lệnh của các hội đồng, mọi quan điểm tôn giáo của các tác giả mọi thời đại, mọi giáo lý do con người tạo ra, mọi cảm nhận cá nhân về tôn giáo đều phải được cứu xét duy nhất bởi Lời Kinh Thánh đã được Đức Thánh Linh khải thị thành văn trong Kinh Thánh để rồi từ đó tâm trí chúng ta tin và đức tin của chúng ta được kiên định.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)