Chúng ta phải sống xứng đáng…?

‘Cơ đốc nhân sống xứng đáng với Đức Chúa Trời hay Đấng Christ hay sự kêu gọi của Ngài theo nghĩa nào? Còn chúng ta chưa sống xứng đáng theo nghĩa nào?

‘Một mặt, Chúa Jêsus và sứ đồ Phao-lô đều dạy rằng chúng ta phải sống xứng đáng với Chúa Jêsus và sự kêu gọi của Ngài.’

-Desiring God (at Tiên Phong)

Đọc thêm

(GraceÂn điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctification)