Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 13

‘1. Sự phản nghịch của chúng ta chống lại Đức Chúa Trời là triệt để

‘Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời thì không có thỏa thích gì trong sự thánh khiết của Ngài, và không còn sự đầu phục tình nguyện dưới thẩm quyền tể trị của Chúa. 

‘Tất nhiên, những người bại hoại hoàn toàn vẫn có thể rất mộ đạo và vô cùng nhân ái. Họ có thể cầu nguyện, bố thí và kiêng ăn như Chúa Jê-sus đã nói (Ma-thi-ơ 6:1-18).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 19.

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available

(GSiV: The human will in bondage to sinMọi sự đều tùy thuộc vào ý chỉ của Chúa: LutherElectionAtonementPiperEternal security;Salvation)