QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Updated Resources)–part 14

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11

‘Kinh Thánh không dạy một cách rõ ràng quan điểm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nhưng giáo lý Đức Chúa Trời là một và Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời rõ ràng muốn nói lên đều… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources)

[part 10] Ba Ngôi Đức Chúa Trời (ôn lại) / Trinity (reviewed)–part 13 Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Thinking rightly about the Trinity–part 12 Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–part 11 [Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources)—part… Read More