QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 4

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 3

Canons of Dordt (Dort) Giáo Điều Phần Thứ I Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất Điều 1: Vì trong Ađam mọi người đều đã phạm tội, bị rủa sả và đáng chịu chết mất đời… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 2

Canons of Dordt (Dort)   The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619…. Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 1

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (Synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Mục… Read More