QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 7

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 6

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 5

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 4

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 3

Canons of Dordt (Dort) Giáo Điều Phần Thứ I Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất Điều 1: Vì trong Ađam mọi người đều đã phạm tội, bị rủa sả và đáng chịu chết mất đời… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 2

Canons of Dordt (Dort)   The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619…. Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 1

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (Synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Mục… Read More

A Few Confessions of Faith in Vietnamese

Confessions of Faith in Vietnamese: Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (Apostles’ Creed) Tín Điều Nicaea (Nicene Creed) Bài Tín điều Athanasius (Athanasian Creed) Giáo lý vấn đáp Heidelberg (Heidelberg Catechism) Xưng Nhân Đức Tin Belgic (Belgic Confession)… Read More