QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 12

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 11

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 10 Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo Điều Phần Thứ I… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 9

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 8

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

“New City Catechism” bằng Tiếng Việt–part 2

Giáo Lý Vấn Đáp Thành Phố Mới (Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Thành Phố Mới) PHẦN 1 Đức Chúa Trời, Sự Sáng Thế và Sự Sa Ngã, Luật Pháp PHẦN 2 Đấng Christ, Sự Cứu… Read More

“New City Catechism” bằng Tiếng Việt–part 1

Giáo Lý Vấn Đáp Thành Phố Mới (Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Thành Phố Mới) Q 1 Hy vọng duy nhất của chúng ta khi sống và chết là gì? Đó là chúng ta không… Read More

Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Westminster: #2

H. 2. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta luật lệ gì để hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào để chúng ta có thể làm vinh hiển và vui hưởng Ngài? T. Lời Đức Chúa… Read More

Man’s chief end: Mục đích tối thượng của loài người là gì?

H. 1. Mục đích tối thượng của loài người là gì? T. Mục đích tối thượng của loài người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời, [a] và vui hưởng Ngài đời đời. [b] [a]. Thi. 86:9; Ê-sai…. Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 7

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 6

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 5

Canons of Dordt (Dort) The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619. Giáo… Read More