Ba Ngôi Đức Chúa Trời (BF&M: Trinity)—part 9

Baptist Faith and Message (2000)

Section 2: God

‘There is one and only one living and true God. He is an intelligent, spiritual, and personal Being, the Creator, Redeemer, Preserver, and Ruler of the universe. God is infinite in holiness and all other perfections. God is all powerful and all knowing; and His perfect knowledge extends to all things, past, present, and future, including the future decisions of His free creatures. To Him we owe the highest love, reverence, and obedience. The eternal triune God reveals Himself to us as Father, Son, and Holy Spirit, with distinct personal attributes, but without division of nature, essence, or being.’

English

 

Đức Tin và Thông Điệp của Người Báp-tít (2000)

Điều 2: Đức Chúa Trời

Chỉ có duy nhất một Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa sống và chân thật. Ngài là một thực thể thông huệ, thiêng liêng và có cá tính, là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc, là Đấng Bảo Tồn, và là Đấng cai quản cả hoàn vũ. Đấng tạo hóa thánh khiết vô hạn, và Ngài có tất cả những sự hoàn hảo khác. Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri và sự hiểu biết toàn vẹn của Ngài bao trùm cả mọi vật, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Ngài thật xứng đáng cho chúng ta dâng lên tình yêu, sự kính trọng và sự tuân phục cao nhất của chúng ta. Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi hằng hữu bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Ngôi Đức Chúa Cha, Ngôi Đức Chúa Con và Ngôi Đức Thánh Linh, với những cá tính riêng biệt nhưng không phân chia về tính chất, bản thể hay thực thể.’

Tiếng Việt

(đây hoặc đây)

(GSiV: Trinitarian Illustrations & Outline)

(GSiV: Confessions/Các tín điều/Giáo lý DortTuyên Xưng Philadelphia & Tools)