Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 1

Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện

‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân là hoạt động dựa trên nền văn hóa ngày nay. Và chúng ta càng kết ước theo Chúa Giê-su cách sâu sắc hơn, thì quan niệm thực hiện của chúng ta cũng ăn sâu hơn. Chúng ta nghĩ mình tìm kiếm sự ban phước của Đức Chúa Trời hoặc đánh mất ơn phước đó bởi việc chúng ta sống đời sống Cơ Đốc Nhân tốt ra sao.’

-Jerry Bridges

 

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors. For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)