Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 2

Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân

‘Dần dần theo thời gian, và từ sự ý thức cần thiết sâu xa, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những nười tin Chúa. Cuối cùng, thì tôi đã nhận ra được điều này, mỗi buổi sáng tôi đã cầu nguyện một câu Kinh Thánh như Ê-sai 53: 6, “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”, và sau đó nói, Lạy Chúa, con đã đi lạc lối. Con đã đi theo con đường riêng của mình, nhưng Ngài đã đặt tất cả tội lỗi của con trên Đấng Christ và bởi cớ ấy con đến gần Ngài và cảm thấy được Ngài chấp nhận.”’

-Jerry Bridges

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors.  For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)