Gospel-Driven Sanctification (Full article)–Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có nghĩa rằng nó thực sự không thành vấn đề cách tôi đang sống ngay bây giờ. Nếu Chúa Giê-su đã “thực hiện” ở vị trí của tôi rồi, thì tại sao phải trải qua các nỗ lực và đau đớn để xử lý tội lỗi trong cuộc sống của tôi? Tại sao phải bận tâm với các kỹ luật thuộc linh và tại sao sử dụng năng lượng thể chất và cảm xúc để phục vụ Đức Chúa Trời trong cuộc sống trên đất này nếu tất cả mọi sự đều phụ thuộc vào Đấng Christ? Sứ Đồ Phao-lô đã dự đoán như “chủ nghĩa tin dễ dàng” trong Rô-ma 6: 1 khi ông viết, “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?”’

-Jerry Bridges

Read full article here: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)