“Legalism” là gì?—part 4

What is legalism?

‘Ngày nay, những người tin theo chủ nghĩa luật pháp thường phạm sai lầm khi đòi hỏi người khác phải làm theo một cách tuyệt đối những gì họ đã giải thích từ Kinh Thánh theo cách riêng của họ và phải làm mọi điều đúng theo truyền thống của họ. Ví dụ, có nhiều người cho rằng việc một ai đó có được đời sống thuộc linh thì phải tuyệt đối tránh thuốc lá, thức uống có cồn, ca hát, nhảy múa, phim ảnh, v.v…. Nhưng sự thật thì việc tránh những điều này không đảm bảo được thuộc linh cho họ.

‘Sứ đồ Phao-lô cảnh báo chúng ta về chủ nghĩa luật pháp trong Cô-lô-se 2:20-23: “Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh (nguyên tắc) của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ: “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ” khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.” Những người theo chủ nghĩa luật pháp thường hay tỏ ra sự công chính và sự thiêng liêng của họ, nhưng rút cục thì những người này lại thất bại trong việc làm trọn mục đích của Chúa bởi vì những điều đó chỉ là sự phô diễn ra bên ngoài mà không phải là sự thay đổi bên trong.’

‘Many legalistic believers today make the error of demanding unqualified adherence to their own biblical interpretations and even to their own traditions. For example, there are those who feel that to be spiritual one must simply avoid tobacco, alcoholic beverages, dancing, movies, etc. The truth is that avoiding these things is no guarantee of spirituality.

‘The apostle Paul warns us of legalism in Colossians 2:20-23: “Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belonged to it, do you submit to its rules: ‘Do not handle! Do not taste! Do not touch!’? These are all destined to perish with use, because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.” Legalists may appear to be righteous and spiritual, but legalism ultimately fails to accomplish God’s purposes because it is an outward performance instead of an inward change.’

Read more. Đọc thêm.

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa?

Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm