QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

A Plea for Gospel Sanity in Missions

Mr. Sequeira has a beneficial article that seems to get to the heart of the matter with much of what goes on in the world of missions. He’s a Christian-background Indian who writes here of the abuses he’s… Read More

Analysis of T4T: evangelism and discipleship?

George Terry has an article worth reading. His topic helpfully evaluates a popular training method that is especially popular in countries outside the USA. Summary: ‘This article analyzes the theological premises of the popular T4T [training for trainers]… Read More

“Legalism” là gì?—part 4

What is legalism? ‘Ngày nay, những người tin theo chủ nghĩa luật pháp thường phạm sai lầm khi đòi hỏi người khác phải làm theo một cách tuyệt đối những gì họ đã giải thích từ Kinh Thánh… Read More

“Legalism” là gì?—part 3

What is legalism? David Platt đã nói / David Platt has said: ‘Theo chủ nghĩa duy luật là sống với ý niệm chúng ta có thể tìm kiếm được ân điển, sự tha thứ, và sự vui lòng… Read More

“Legalism” là gì?—part 2

What is legalism? David Platt đã nói: ‘Quý vị sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng những gì mình làm. Quý vị không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa… Read More

“Legalism” là gì?—part 1

What is legalism? ‘Legalism—chủ nghĩa luật pháp. Mối quan hệ hay hệ thống đạo đức với thước đo là sự tuân giữ luật pháp, thường là mang tính hình thức. Sự vâng phục thường được coi là công… Read More