Grace not rules

Understanding and trusting what the Bible says about the Lord’s grace can make all the difference in the world. Note here what Mr. Bridges says about how he believed some wrong things about the Christian life and grace early in his Christian journey.

·       ‘…I assumed that God’s acceptance of me and his blessing in my life depended on how well I did. I knew I was saved by grace through faith in Christ apart from any works. I had assurance of my salvation and expected to go to heaven when I died. But in my daily life, I thought God’s blessing depended on the practice of certain spiritual disciplines, such as having a daily quiet time and not knowingly committing any sin. I did not think this out but just unconsciously assumed it, given the Christian culture in which I lived. Yet it determined my attitude toward the Christian life.’

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

·       ‘…Tôi cho rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tôi và sự ban phước của Ngài trên đời sống của tôi phụ thuộc vào việc tôi làm tốt điều ấy ra sao. Tôi biết mình đã được cứu bởi ân điển qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-su ngoại trừ bất cứ công việc nào. Tôi đã bảo đảm sự cứu rỗi của mình và chờ đợi để lên thiên đàng khi tôi qua đời. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tôi nghĩ rằng sự chúc phước của Đức Chúa Trời phụ thuộc vào việc thực hành kỷ luật thuộc linh nhất định, chẳng hạn như dành thời gian tĩnh nguyện hàng ngày và không cố ý phạm bất kỳ tội lỗi nào. Tôi không nghĩ điều này bên ngoài, nhưng chỉ thừa nhận nó một cách không cố ý, dựa trên nền văn hóa Cơ Đốc mà tôi đã sống. Tuy nhiên, nó xác định thái độ của tôi đối với đời sống Cơ Đốc Nhân.’

-Jerry Bridges (Xem thêm)

Analysis of T4T

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules