Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết–phần 1

Gospel Grace Versus Dead Religion:

Helping Vietnamese Churches Practice Grace without Abandoning Holiness

Tài liệu này được chia thành 4 phần:

  • Phần 1: một câu chuyện kể (“Hội thánh cho Cường”);
  • Phần 2: phần bài học (tập trung vào Kinh Thánh và sự dạy dỗ của Kinh Thánh về ân điển và sự thánh khiết);
  • Phần 3: một số bối cảnh (các tình huống tham khảo) về ân điển (áp dụng Kinh Thánh cho một số tình huống: xỏ mũi, hút thuốc, ngoại tình, ngồi lê đôi mách, uống rượu, xăm mình, gian dâm, chỉ đi hội thánh mỗi tuần một lần, tham ăn, chơi bài);
  • Phần 4: kết luận ngắn.

-CCRA

Read here (in English or Việt)

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules)