QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Kinh Thánh nói gì về vấn đề này? Mục sư phạm tội ngoại tình

Mục sư Hùng và vợ ông đã kết hôn và sống hạnh phúc với nhau suốt 13 năm. Ông trung tín quản nhiệm hội thánh cũng đã được 8 năm. Gần đây, ông phạm tội ngoại tình với… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Mục sư phạm tội ngoại tình Mục sư Hùng và vợ… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Pastor commits adultery Hank and his wife were happily married for… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 4

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Mingle kindness with holiness ‘But aren’t there rules to follow in… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 3

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Excerpted from “A Church for Carl” ‘Carl closed the door, the… Read More

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết–phần 2

Gospel Grace Versus Dead Religion: Helping Vietnamese Churches Practice Grace without Abandoning Holiness ‘Có rất nhiều người tự gọi mình là “Cơ Đốc Nhân” nhưng chỉ quan tâm đến biểu hiện bên ngoài (hành vi) mà không quan… Read More

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết–phần 1

Gospel Grace Versus Dead Religion: Helping Vietnamese Churches Practice Grace without Abandoning Holiness Tài liệu này được chia thành 4 phần: Phần 1: một câu chuyện kể (“Hội thánh cho Cường”); Phần 2: phần bài học (tập trung… Read More