Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 2

(Ê-phê-sô 1:15-23)

Chúng ta nên nhớ rằng ai tin Chúa thì người âys được Đức Chúa Trời chọn mới tin và vì thế mà một mình duy nhất Đức Chúa Trời được ngợi khen khi một người tin Ngài.

Chúng ta cũng nên cẩn thận không “tạo ra” đức tin trong một người bằng cách thúc đẩy họ tin Chúa khi họ chưa hiểu được gì về đạo Tin Lành vì cách đó thể hiện rằng chúng ta không hiểu đúng Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài là như thế nào. Chúa là chủ của sự cứu rỗi chứ không phải chúng ta.

Đức tin của dân Ê-phê-sô có tình yêu thương dành cho tất cả thánh đồ kèm theo. Đây mới là đức tin thiệt sự vì cả hai đức tin và tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời và được ban cho những ai Ngài chọn trước khi sáng tạo trái đất.

Chúng ta hãy chú ý rằng tình yêu thương này dành đặc biệt cho các thánh đồ chứ không phải là tình yêu thương mơ hồ hoặc chung chung.

Một người xưng tin Chúa mà chỉ yêu thương người ngoại đạo mà không yêu thương thánh đồ thì cho hay rằng đức tin của họ không phải là loại đức tin mà Đức Chúa Trời ban.

Nếu chúng ta đã nhận đức tin từ nơi Ngài thì chúng ta cũng đã nhận một tình yêu thương đặc biệt nhằm đến tất cả mọi người đạo Tin Lành. Bởi việc này chúng ta có thể phân biệt các loại “đức tin.”

-Guest “CG”

(GSiV: Starting churches; UnityPrayer; Ân Điển của Phúc Âm ;

Luther, Calvin, Farel, Reformation & Sanctification &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))