Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 17

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời”

Điều 3

Bởi Nguyên Chỉ của Đức Chúa Trời và cho việc bày tỏ sự vinh hiển của Ngài mà có những con người và thiên sứ đã được tiền định, hay chỉ định trước, cho sự sống đời để tôn vinh ân điển vinh hiển Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ; còn những người khác thì Ngài để họ tự ở trong tội lỗi và sự đoán phạt đối với tội lỗi của họ cũng để ngợi khen sự công bình vinh hiển của Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)