Bible verses that highlight God’s supremacy 

These are just a few of the verses in the Bible that highlight his supremacy.

Genesis 1:1 “In the beginning, God created the heavens and the earth.”

Sáng-thế Ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Genesis 20:6 “Then God said to him in the dream, “Yes, I know that you have done this in the integrity of your heart, and it was I who kept you from sinning against me. Therefore I did not let you touch her.”

Sáng-thế Ký 20:6 Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng: Ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó; bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta, và không cho động đến người đó.

Genesis 41:51 “Joseph called the name of the firstborn Manasseh. “For,” he said, “God has made me forget all my hardship and all my father’s house.””

Sáng-thế Ký 41:51 Giô-sép đặt tên đứa đầu lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Ðức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta.

Read more here

(GSiV: A Few Confessions of Faith in VietnameseMore Resources)